יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

הנחיות כלליות

שכר לימוד
בעקבות תיקון חוק חינוך חינם והחלתו מגיל 3, עפ"י החלטת ממשלה שאישרה את המלצות ועדת טרכטנברג, לא ייגבה שכר לימוד לגני חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה, החל משנת הלימודים תשע"ג. הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה, לימודי ריתמוסיקה וספורט שייגבו כבעבר. ההורים פטורים מתשלום שכר לימוד עבור שעות הבוקר (14:00-07:30).


תשלומי חינוך

 1. תשלום חובה - אגרות ביטוח תאונות אישיות
  נכון לשנה"ל תשע"ו, התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות יעמוד על סך של 52.50 ש"ח לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות, בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים מעת לעת.
 2. תשלום רשות - סל תרבות
  נכון לשנה"ל תשע"ו, התשלום עבור סל תרבות עומד על סך של 79 ש"ח לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות, בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת לעת. תשלום הרשות עבור סל תרבות נועד לצורך מימון פעילויות העשרה משלימות לחינוך הפורמלי. סל התרבות כולל מופעים מתחומי האומנות הפלסטית, התיאטרון, המחול, המוסיקה והספרות. מדובר בתשלום שאינו בגדר חובה, ועל כן הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ישתתף בפעילויות הממומנות באמצעות סל התרבות, רשאים לבחור שלא להשתתף במימונו.
 3. תשלומים נוספים - תל"ן (תכניות לימודים נוספות) - ריתמוסיקה/חינוך גופני
  נכון לשנה"ל תשע"ו, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו 3.11-1 תשלומי הורים המעודכן לשנת הלימודים תשע"ו, ניתן לגבות סעיף תל"ן בקדם יסודי, עבור תכניות המופעלות בגני הילדים בהיקף של 3 שעות שבועיות, סך של 199 ש"ח לשעה שבועית ומקסימום של 597 ש"ח לשנה. האמור לעיל יכול להשתנות, בהתאם לסכומים ולהנחיות המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת לעת.

  בשנה"ל תשע"ז עיריית ראשון לציון מתכוונת להפעיל 2 תכניות לימודים נוספות בגני הילדים, בכפוף להיענות ההורים וזמינות כוח האדם להפעלת תכניות אלו: תל"ן חינוך גופני ותל"ן ריתמוסיקה.
  תל"ן חינוך גופני
  - בעלות של 262 ש"ח לילד לשנת הלימודים. התשלום מוסדר ע"י ההורים מול המפעיל.
  תל"ן ריתמוסיקה - בעלות של 335 ש"ח לילד לשנת הלימודים. במסגרת התכנית, כל גני הילדים בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית המועברת ע"י מורות לריתמוסיקה פעמיים בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

הפעלת תל"ן נתונה להחלטת ההורים. בגני ילדים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים אלו, לא תופעל התכנית.

 

אופן הגבייה
הגבייה עבור תשלומי החובה, סל התרבות ותל"ן - ריתמוסיקה תתבצע בחמישה תשלומים*:

 • בתאריך 10.08.2016 יגבה תשלום ראשון על סך 66.50 ש"ח*
 • בתאריך 11.09.2016 יגבה תשלום שני על סך 100 ש"ח*
 • בתאריך 10.10.2016 יגבה תשלום שלישי על סך 100 ש"ח*
 • בתאריך 10.11.2016 יגבה תשלום רביעי על סך 100 ש"ח *
 • בתאריך 11.12.2016 יגבה תשלום חמישי על סך 100 ש"ח *

* מובהר כי הסכומים האמורים לעיל מבוססים על נתוני שנה"ל תשע"ו. גובה הסכום לתשלום בעבור כל אחד מהשירותים ייקבע סופית רק לאחר פרסום התעריפים לשנה"ל תשע"ז על ידי משרד החינוך ו/או גורם מוסמך אחר.

 

אופן הגבייה של תשלומי הורים לתשע"ה

 

הורים אשר יבחרו שלא להשתתף בתשלום עבור סל תרבות ו/או תל"ן ריתמוסיקה, יחויבו אך ורק עבור תשלומי החובה והשירותים בהם הסכימו להשתתף.

 

הפעלת תל"ן נתונה להחלטת ההורים. בגני ילדים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים אלו, לא תופעל התכנית.
* תעריפי תשלומי החינוך אינם סופיים ויעודכנו לקראת פתיחת שנה"ל. 

 

במקרה של ביטול הסכמה לתשלום עבור סל תרבות ו/או תל"ן ריתמוסיקה (להלן: "השירותים"), תחול מדיניות הביטול שלהלן:

 

לחותמים על הסכמה למימון השירותים עד ליום 18.5.2016
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך 14 ימים מיום מתן ההסכמה - לא יחויבו בתשלום.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר שעברו יותר מ-14 ימים מיום מתן ההסכמה, ולא יאוחר מיום 1.6.2016 - יחויבו ב- 50 ש"ח.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר יום 1.6.2016 - יחויבו בתשלום מלא.

לחותמים על הסכמה למימון השירות לאחר יום 18.5.2016
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך 14 ימים מיום מתן ההסכמה - יחויבו בתשלום בשיעור של 5% מסך החיוב.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר שעברו יותר מ- 14 ימים מיום מתן ההסכמה - יחויבו בתשלום מלא.
* על מוסר ההודעה לשולחה לפקס מספר 03-9546915 ולוודא הגעת ההודעה בטלפונים מס' 03-9547217 , 03-9547257 . הודעה שלא תימסר בדרך זו ו/או לא הגיעה לידי העירייה, לא תיחשב כהודעה. מודגש כי מועד מסירת ההודעה הוא המועד בו התקבלה ההודעה בעירייה.

 

הפסקת לימודים
א. במידה והורה יחליט להפסיק את לימודי בנו/ ביתו בגן הילדים לאחר שהחל לבקר בו, עליו להודיע בכתב על כך לעירייה ועד ולא יאוחר מן היום ה-20 לפני החודש בו יפסקו הלימודים.
ב. לעירייה הזכות לסגור ו/ או להפסיק הפעילות בגן הילדים, במקרה של שעת חירום, שביתה ו/או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון וזאת בשיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו לא תהיה זכאות להחזר כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל גן הילדים.
ג. למען הסר ספק שלעניין ביצוע הודעה מצד ההורה בכל הנוגע לאמור בכתב זה תחשב מסירת ההודעה כדין אם תימסר בכתב באגף לחינוך קדם - יסודי של עירייה ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון.

במידה ולא תהיה השתתפות של כל ההורים בתשלום עבור תל"ן ריתמוסיקה, שומרת העירייה לעצמה את הזכות להימנע ממתן השירות בגן הילדים, ולהותיר את ארגון התל"ן להורי ילדי הגן.

 


ביטול רישום או שיבוץ לגן הילדים
הורים המעוניינים לבטל את הרישום או את השיבוץ לגן הילדים חייבים להודיע על כך בכתב עד לתאריך 01.07.2016 בצירוף תעודות זהות של שני ההורים ופרטי הילד בחתימתם, ביחידה לרישום גני ילדים, באמצעות פקס 03-9547515 ולוודא קבלת הפקס (יש לשמור את אישור הפקס על הודעת הביטול) 

 • לידיעתכם! גם אם ביצעתם רישום מאוחר, אחריותכם לבטל את הרישום עד לתאריך 01.07.2016
 • אם ביצעתם רישום לגן ילדים לאחר התאריך הנ"ל, עליכם לבטל את הרישום עד לתאריך 15.08.2016
 • הורים המעוניינים לחדש רישום לאחר הודעת הביטול, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן אליו שובץ ילדם מלכתחילה.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים או עם בעיות בריאות/ אלרגיות:

 • רישום מוקדם מיועד לילדים או הורים הזקוקים להתאמות פיזיות: אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות), הנכם זכאים לרשום את ילדכם ברישום מוקדם לפני תקופת הרישום המוכרזת.
 • ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית), על ההורים ליידע את מנהלת יחידת הרישום והשיבוץ, הגב' טובה אקווה.
  לצורך הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  א. טופס בקשה עם חתימה וחותמת של רופא מומחה בתחום המטפל בילד/ה.
  ב. חוות דעת רפואית עדכנית נכונה לשנת 2016 מרופא מקצועי מטפל, המפרט את הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
  את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש עד תאריך 31.05.2016. ניתן להגיש במסירה ידנית או באמצעות משלוח בדואר אלקטרוני ליחידת הרישום והשיבוץ - גני ילדים
  לאחר התאריך הנ"ל, אתר משרד החינוך ייסגר ולא יתאפשר להגיש בקשות נוספות.
  לתשומת לבכם! תוקף הזכאות לתלמיד שקיבל זכאות רפואית הינה לשנה אחת בלבד. יש להגיש בקשה מחודשת מידי שנה בצירוף כל המסמכים הנדרשים והמעודכנים לשנת הלימודים הבאה.
 • ילדים הסובלים מבעיות התפתחותיות או מבעיות בריאות אחרות (שאינו כרוך בסייעת רפואית, סייעת אישית) יש צורך לעדכן את הרשות על מנת להיערך בהתאם.

 

  הנחיות כלליות
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי בתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד