יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

הנחיות כלליות

שכר לימוד
בעקבות תיקון חוק חינוך חינם והחלתו מגיל שלוש, על פי החלטת ממשלה שאישרה את המלצות ועדת טרכטנברג, לא יגבה שכר לימוד לגני חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה, החל משנת הלימודים תשע"ג. הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה, לימודי ריתמוסיקה וספורט שיגבו כבעבר.
ההורים פטורים מתשלום שכר לימוד עבור שעות הבוקר (14:00-07:30). 

תשלומי חינוך

 1. תשלום חובה- אגרות ביטוח תאונות אישיות.
  נכון לשנת הלימודים תשע"ז, התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות עומד על סך של 49 ₪ לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות, בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים מעת לעת.
 2. תשלום רשות – סל תרבות
  נכון לשנת הלימודים תשע"ז, התשלום עבור סל תרבות עומד על סך של 79 ₪ לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות, בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת לעת. תשלום הרשות עבור סל תרבות נועד לצורך מימון פעילויות העשרה משלימות לחינוך הפורמלי. סל התרבות כולל מופעים מתחומי האומנות הפלסטית, התיאטרון, המחול, המוסיקה והספרות. מדובר בתשלום שאינו בגדר חובה, ועל כן הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ישתתף בפעילויות הממומנות באמצעות סל התרבות, רשאים לבחור שלא להשתתף במימונו.
 3. תשלומים נוספים – תל"ן (תכניות לימודים נוספות) – ריתמוסיקה וחינוך גופני
  נכון לשנת הלימודים תשע"ז, על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ו 3.11-1 תשלומי הורים המעודכן לשנת הלימודים תשע"ז, ניתן לגבות סעיף תל"ן בקדם יסודי, עבור תכניות המופעלות בגני הילדים בהיקף של 3 שעות שבועיות, סך של 199 ₪ לשעה שבועית ומקסימום של 597 ₪ לשנה. האמור לעיל יכול להשתנות, בהתאם לסכומים ולהנחיות המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת לעת.

בשנת הלימודים תשע"ח עיריית ראשון לציון מתכוונת להפעיל שתי תכניות לימודים נוספות בגני הילדים, בכפוף להיענות ההורים וזמינות כוח האדם להפעלת תכניות אלו: תל"ן חינוך גופני ותל"ן ריתומוסיקה.

 

א. תל"ן חינוך גופני – בעלות של 262 ₪ לילד לשנת הלימודים. התשלום מוסדר על ידי ההורים מול המפעיל.

ב. תל"ן ריתמוסיקה – בעלות של 335 ₪ לילד לשנת הלימודים. במסגרת התכנית, כל גני הילדים בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית, המועברת על ידי מורות

לריתמוסיקה פעמיים בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

הפעלת התל"ן נתונה להחלטת ההורים, וכי בגנים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים אלו, לא תופעל התכנית.

אופן הגבייה
הגבייה עבור תשלומי החובה, סל התרבות ותל"ן – ריתמוסיקה תתבצע בחמישה תשלומים*:
בתאריך  10.08.2017 יגבה תשלום ראשון על סך 63 ₪*
בתאריך 11.09.2017 יגבה תשלום שני על סך 100 ₪*
בתאריך 10.10.2017 יגבה תשלום שלישי על סך 100 ₪*
בתאריך 10.11.2017 יגבה תשלום רביעי על סך 100 ₪*
בתאריך 11.12.2017 יגבה תשלום חמישי על סך 100 ₪*


*מובהר כי הסכומים האמורים לעיל מבוססים על נתוני שנת הלימודים תשע"ז. גובה הסכום לתשלום בעבור כל אחד מהשירותים יקבע סופית רק לאחר פרסום התעריפים לשנת הלימודים תשע"ח על ידי משרד החינוך ו/או גורם מוסמך אחר.
הורים אשר יבחרו שלא להשתתף בתשלום עבור סל תרבות ו/או תל"ן ריתמוסיקה, יחויבו אך ורק עבור תשלומי החובה והשירותים בהם הסכימו להשתתף.
*תעריפי תשלומי החינוך אינם סופיים ויעודכנו לקראת פתיחת שנת הלימודים.

 

במקרה של ביטול הסכמה לתשלום עבור סל תרבות ו/או תל"ן ריתמוסיקה (להלן: "השירותים"), תחול מדיניות הביטול שלהלן:
לחותמים על הסכמה למימון השירותים עד ליום 18.05.2017
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך 14 ימים מיום מתן ההסכמה – לא יחויבו בתשלום.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר שעברו יותר מ- 14 ימים מיום מתן ההסכמה, ולא יאוחר מיום 01.06.2017 – יחויבו ב-50 ₪.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר יום 01.06.2017 – יחויבו בתשלום מלא.

לחותמים על הסכמה למימון השירות לאחר יום 18.05.2017
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך 14 ימים מיום מתן ההסכמה – יחויבו בתשלום בשיעור של 5% מסך החיוב.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר שעברו יותר מ-14 ימים מיום מתן ההסכמה – יחויבו בתשלום מלא.
*על מוסר ההודעה לשלוחה לפקס מספר 03-9546915 ולוודא הגעת ההודעה בטלפונים מספר 03-9547217, 03-9547257. הודעה שלא תימסר בדרך זו ו/או לא הגיעה לידי העירייה, לא תחשב כהודעה. מודגש כי מועד מסירת ההודעה הוא המועד בו התקבלה ההודעה בעירייה.

 

הפסקת לימודים

 1. במידה והורה יחליט להפסיק את לימודי בנו/בתו בגן הילדים לאחר שהחל לבקר בו, עליו להודיע בכתב על כך לעירייה ועד ולא יאוחר מן היום ה- 20 לפני החודש בו יפסקו הלימודים.
 2. לעירייה הזכות לסגור ו/או להפסיק הפעילות בגן הילדים, במקרה של שעת חירום, שביתה ו/או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון וזאת בשיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו לא תהיה זכאות להחזר כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל גן הילדים.
 3. למען הסר ספק שלעניין ביצוע הודעה מצד ההורה בכל הנוגע לאמור בכתב זה תחשב מסירת ההודעה כדין אם תימסר בכתב באגף לחינוך קדם יסודי של העירייה ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון.

במידה ולא תהיה השתתפות של כל ההורים בתשלום עבור תל"ן ריתמוסיקה, שומרת העירייה לעצמה את הזכות להימנע ממתן השירות בגן הילדים, ולהותיר את ארגון התל"ן להורי ילדי הגן.

 

 

ביטול רישום או שיבוץ לגן הילדים
הורים המעוניינים לבטל את הרישום או את השיבוץ לגן הילדים, חייבים להודיע על כך בכתב עד לתאריך 02.07.2017, בצרוף תעודות זהות של שני ההורים ופרטי הילד בחתימתם, ביחידה לרישום גני ילדים או באמצעות פקס 03-9547515 ולוודא קבלת הפקס (יש לשמור את אישור הפקס על הודעת הביטול), או באמצעות אימייל –
narkis@rishonlezion.muni.il
טופס נוסח ביטול הרישום מופיע בסוף המידעון ובאתר האינטרנט העירוני.

לידיעתכם! גם אם ביצעתם רישום מאוחר, אחריותכם לבטל את הרישום עד לתאריך 02.07.2017. אם ביצעתם רישום לגן ילדים לאחר התאריך הנ"ל, עליכם לבטל את הרישום עד לתאריך 15.08.2017.
* הורים המעוניינים לחדש רישום לאחר הודעת הביטול, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן אליו שובץ ילדם מלכתחילה.

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
קהילה והוראה לומדת
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד